วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
เป็นโรงเรียนประจำที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
มีคุณธรรม จริยธรรม

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

4. ส่งเสริมครอบครัว ชุมชน องค์กร และสถาบันสังคม
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และพัฒนาผู้เรียน