ทำเนียบผู้บริหาร

คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต

คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารพ.ศ.2535-2540 

ผอ.สุมาลี เถียรทอง

ผอ.สุมาลี เถียรทอง

ดำรงตำแหน่ง พฤษภาคม 2540 - พฤศจิกายน 2543 

ผอ.อารีวรรณ เอมโกษา

ผอ.อารีวรรณ เอมโกษา

ดำรงตำแหน่ง พฤศจิกายน  2543 - พฤศจิกายน 2546

ผอ.จุฬา จี้เพชร

ผอ.จุฬา จี้เพชร

ดำรงตำแหน่ง พฤศจิกายน 2546-มีนาคม 2548 

ผอ.นเรศ สายหล้า

ผอ.นเรศ สายหล้า

ดำรงตำแหน่ง มีนาคม 2548 - เมษายน 2551

ผอ.อุไร เอี่ยมสอาด

ผอ.อุไร เอี่ยมสอาด

ดำรงตำแหน่ง เมษายน 2551- กันยายน 2554

ผอ.ประทีป  จำปาศรี

ผอ.ประทีป จำปาศรี

ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2554-26 มกราคม 2558

ผอ.เฉลา พวงมาลัย

ผอ.เฉลา พวงมาลัย

ดำรงตำแหน่ง 28 มกราคม 2558-30 กันยายน 2560

ผอ.ดร.สุรินทร์ สำลี

ผอ.ดร.สุรินทร์ สำลี

ดำรงตำแหน่ง 1 พฤศจิกายน 2560-1 พฤศจิกายน 2563

ผอ.สมมาต โพธิ์ทอง

ผอ.สมมาต โพธิ์ทอง

ดำรงตำแหน่ง 2 พฤศจิกายน  2563 - 7 ธันวาคม 2564

ผอ.ดร.สายฝน  ภานุมาศ

ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ

ดำรงตำแหน่ง 8 ธันวาคม 2564 - ปัจจุบัน