พระมหากรุณาธิคุณ

พระราชทานนามโรงเรียน และตราสัญลักษณ์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2535 และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ประดับตราสัญลักษณ์ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่ซุ้มประตูโรงเรียนและใช้เป็นตราประจำโรงเรียน (พระราชทานนามโรงเรียน ที่ รล๐๐๐๙/๗๔๓๖)

 

ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ปีพุทธศักราช 2540 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย