เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดถัย

rpm tite

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากสำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

  
ประพันธ์ พันธ์เจดีย์
ขวัญชัย สินเคระดาษ
ประเสริฐ จงพร้าว
นายประพันธ์  พันธ์เจดีย์
 นายขวัญชัย  สินเคระดาษ
นายประเสริฐ  จงพร้าว
โทรศัพท์ 092-6043409โทรศัพท์ 082-2483729
โทรศัพท์ 095-1570214
    
rmp4

rmp5

rmp6
พลฯ พัลลภ  แดนจันทร์นายสมชิด  แก้วเขียวนายธวัช  ทั่งสอโทรศัพท์ 089-5148480โทรศัพท์ 084-3174769โทรศัพท์ 092-0234161   
rmp7
  นายไพวัลย์  สุขศรี
  โทรศัพท์ 080-1123229  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

03
นายจักรพรรดิ์  สวัสดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 

โกวิทย์
นายโกวิทย์  กองแก้ว

ทวีศักดิ์
นายทวีศักดิ์  พิมพ์มานะกิจ

 
 

วิทยา
นายวิทยา  จันทร์สิงห์

วัลลภ
นายวัลลภ  ประเสริฐศักดิ์
นักศึกษาฝึกปรสบการณ์ฯ
  

วิสาข์
นายวิสาข์  อู่นิ่ม

 

นักศึกษาฝึกปรสบการณ์ฯ

พงศกร
นายพงศกร  ประสิทธิ์เวช

นักศึกษาฝึกปรสบการณ์ฯ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กำพล
นายกำพล  วิลยาลัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 กุลสิริณัฐ์ 
นางสาวกุลสิริณัฐ์  วงศ์สุขจิตร
กาญจนา
นางกาญจนา  ตันสมศักดิ์
 
 ณัฐกานต์
นางสาวณัฐกานต์  จันทร์ทอง
สุวิมล
 นางสาวสุวิมล  เชียงทอง
 

 

จินดารัตน์
 นางสาวจินดารัตน์  พวงแฉล้ม

พรสุดา
นางสาวพรสุดา  อบเชย

   ณัฏฐ์ณริน
นางสาวณัฏฐ์ณริน  แจ่มรุ่งฟ้า
ทิพย์วัลย์
นางสาวทิพวัลย์  มั่นคง
  ดวงกมล
นางสาวดวงกมล  ณ นคร
พิริยาภรณ์
นางสาวพิริยาภรณ์  หนาแน่น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

04
นางสาวสุภาพร  เทพสวัสดิ์
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
สิริรัตน์
นางสาวสิริรัตน์  ประพฤติกิจ
ศุภกฤต
นายศุภกฤต  เอกจิต
พรชัย
นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

02
นางสาวบังอร  สิงห์โตทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 วรรณพร
นางสาววรรณพร  โพธิ์ขาว
ณัฐนิชา
นางสาวณัฐนิชา  มะเจียกจร
 
 สมัชญ์
นางสาวสมัชญ์  เอี่ยมสมัย
กาญจนา
นางสาวกาญจนา  สายลาด
 
 วนิดา
ว่าที่ร้อยตรี วนิดา  สมภูมิ