Get Adobe Flash player

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดถัย

rpm tite

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากสำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

  
ประพันธ์ พันธ์เจดีย์
ขวัญชัย สินเคระดาษ
ประเสริฐ จงพร้าว
นายประพันธ์  พันธ์เจดีย์
 นายขวัญชัย  สินเคระดาษ
นายประเสริฐ  จงพร้าว
โทรศัพท์ 092-6043409โทรศัพท์ 082-2483729
โทรศัพท์ 095-1570214
    
rmp4

rmp5

rmp6
พลฯ พัลลภ  แดนจันทร์นายสมชิด  แก้วเขียวนายธวัช  ทั่งสอโทรศัพท์ 089-5148480โทรศัพท์ 084-3174769โทรศัพท์ 092-0234161   
rmp7
  นายไพวัลย์  สุขศรี
  โทรศัพท์ 080-1123229  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

pirunsiri
นางสาวปิรัณญ์สิริ   ปลิปลื้มโอฐ
สค.ม.วิชาสังคมศาสตร์การแพทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
  
krongthai
 นายคงไท  ตรีวนิชย์กุล  ค.บ.วิชาเอกพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

kumpon
นายกำพล  วิลยาลัย
ค.ม. วิชาเอกนิเทศการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
    
   
charee
pronthip
karawee
kanchana

นางสาวอัญชลี  ครุธงาม
บธ.บ.วิชาเอกบริหารธุรกิจ:บัญชี

นางสาวพรทิพย์  ศีลแดนจันทร์
วส.บ.วิชาเอกระบบสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

นางกรวีร์  เจริญดี
กศ.ม.วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวกาญจนา  ตันสมศักดิ์
.ม.วิชาเอกคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

    
pattarapron
prichaya  

นางสาวภัทรพร พิมพ์ใหญ่
กศ.ม.วิชาเอกจิตวิทยาแนะแนว

นางสาวปรีชญา  แสงกระจ่าง
กศ.บ.วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา


         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 
    
chungkaput
anupham
sirirut
  นายจักรพรรดิ์   สวัสดี นายอนุภาพ   วิยาภรณ์ นางสาวสิริรัตน์   ประพฤติกิจ  ศ.บ.วิชาเอกจิตรกรรม ค.บ. วิชาเอกดนตรีศึกษา ศศ.บ.วิชาเอกนาฎศิลป์ไทยศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

wantakan
นางสาววันทกานต์   พรศรีทอง
ศษ.บ. วิชาเอกสังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
  
tima
bungon
adisron
piyamat
 นางฐิติมา  ตาละลักษณ์
ค.บ.วิชาเอกสังคมศึกษา
 นางสาวบังอร  สิงห์โตทอง
ค.บ.วิชาเอกสังคมศึกษา
 นายอดิศร  น่วมนา
ศษ.บ.วิชาเอกสังคมศึกษา
 นางสาวปิยะมาศ น้ำดอกไม้
ค.บ.วิชาเอกสังคมศึกษา
 
 
 
 
 woman  
  นางสาวนิรมล  ศิริรัตน์
ค.บ.วิชาเอกสังคมศึกษา