เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดถัย

rpm tite

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากสำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

  
ประพันธ์ พันธ์เจดีย์
ขวัญชัย สินเคระดาษ
ประเสริฐ จงพร้าว
นายประพันธ์  พันธ์เจดีย์
 นายขวัญชัย  สินเคระดาษ
นายประเสริฐ  จงพร้าว
โทรศัพท์ 092-6043409โทรศัพท์ 082-2483729
โทรศัพท์ 095-1570214
    
rmp4

rmp5

rmp6
พลฯ พัลลภ  แดนจันทร์นายสมชิด  แก้วเขียวนายธวัช  ทั่งสอโทรศัพท์ 089-5148480โทรศัพท์ 084-3174769โทรศัพท์ 092-0234161   
rmp7
  นายไพวัลย์  สุขศรี
  โทรศัพท์ 080-1123229  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Teacher M
นายจักรพรรดิ์  สวัสดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 Teacher M
นายโกวิทย์  กองแก้ว
 Teacher M
นายทวีศักดิ์  พิมพ์มานะกิจ
Teacher M
นายทนงศักดิ์  ตาปู่
Teacher M
นายวิทยา  จันทร์สิงห์
Teacher M
นายวัลลภ  ประเสริฐศักดิ์
นักศึกษาฝึกปรสบการณ์ฯ

Teacher M

นายวิสาข์  อู่นิ่ม

นักศึกษาฝึกปรสบการณ์ฯ

Teacher M

นายพงศกร  ประสิทธิ์เวช

นักศึกษาฝึกปรสบการณ์ฯ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Teacher M
นายกำพล  วิลยาลัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
Teacher F
นางสาวกุลสิริณัฐ์  วงศ์สุขจิตร
 Teacher F
นางกาญจนา  ตันสมศักดิ์
 Teacher F
นางสาวณัฐกานต์  จันทร์ทอง
Teacher F
นางสาวสุวิมล  เชียงทอง
Teacher F
นางสาวจินดารัตน์  พวงแฉล้ม
Teacher F
นางสาวพรสุดา  อบเชย
Teacher F
นางสาวณัฏฐ์ณริน  แจ่มรุ่งฟ้า
Teacher F
นางสาวทิพวัลย์  มั่นคง

 

 Teacher F
นางสาวดวงกมล  ณ นคร
Teacher F
นางสาวพิริยาภรณ์  หนาแน่น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์     
   

 

 


         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Teacher F
นางสาวสุภาพร  เทพสวัสดิ์
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
Teacher F
นางสาวสิริรัตน์  ประพฤติกิจ
Teacher M
นายศุภกฤต  เอกจิต
Teacher M
นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

Teacher F
นางสาวบังอร  สิงห์โตทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 Teacher F
นางสาวบังอร  สิงห์โตทอง

Teacher M

นายมงคล  มากจีน

Teacher F
นางสาววรรณพร  โพธิ์ขาว
Teacher F
นางสาวณัฐนิชา  มะเจียกขจร
 Teacher F
นางสาวสมัชญ์  เอี่ยมสมัย
 Teacher F
นางสาวกาญจนา  สายลาด
 Teacher F
ว่าที่ร้อยตรี วนิดา  สมภูมิ