ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี2557

บทความนี้สร้างเมื่อ : วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2556 00:00 Written by 
Vote it
(4 votes)

           โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ แบบโรงเรียนประจำประเภทสหศึกษา  จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา   ตั้งอยู่ที่ 170 หมู่ 2 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  สังกัดนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  มีเขตพื้นที่บริการทั่วประเทศ 

 

download ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
download ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

  ในปีการศึกษา 2557 นี้ ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภทโควตาจังหวัด จำนวน 80 คน  นักเรียนบุตรหลานข้าราชบริพาร และนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 3 คน สอบคัดเลือกจำนวน 61 คน  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จำนวน 72 คน

 

  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

1.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโควตาจังหวัด (จำนวน80คน)

   1.1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6  ตามหลักสูตรกระทรวงสึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2556

   1.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่4 และชั้นประถมศึกษาปีที่5 ไม่ต่ำกว่า 3.50

   1.3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

   1.4) มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และมีใบรับรองตรวจร่างกายจากแพทย์ปริญญา

   1.5) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย  ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

stu kka57
ตารางแสดงการรับนักเรียนโควตาจังหวัด

 

**เปิดรับสมัคร 20-24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

** นักเรียนบุตรหลานข้าราชบริพาร และนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 3 คน

 

2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทคัดเลือก (จำนวน 61 คน รับจากทั่วประเทศ)

   2.1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 ตามหลักสูตรกระทรวงสึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2556

   2.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่4 และชั้นประถมศึกษาปีที่5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

   2.3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

   2.4) มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และมีใบรับรองตรวจร่างกายจากแพทย์ปริญญา

   2.5) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย  ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

**เปิดรับสมัคร 20-24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

**สอบคัดเลือกวันที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น.

**ประกาศผลวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น. และทางเว็บไซต์ http://www.qc.ac.th

 

3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จำนวน 72 คน รับจากนักเรียนโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอื่นทั่วประเทศ)

   3.1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงสึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2556

   3.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ไม่ต่ำกว่า 2.50

   3.3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

   3.4) มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และมีใบรับรองตรวจร่างกายจากแพทย์ปริญญา

   3.5) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย  ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

   3.6) สำหรับนักเรียนเดิมจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 พิจารณาจาก (1)ผลการเรียนเฉลี่ย (2)ผลคะแนน O-NET /LAS (3) ผลการสอบประมวลความรู้ (4) รางวัลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ (5)คุณความดีและการมีจิตอาสา

 

**สอบคัดเลือกวันที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น.

**ประกาศผลวันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น. และทางเว็บไซต์ http://www.qc.ac.th

 

    นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มารายงานตัวในวันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น.  และมอบตัวนักเรียนภายในวันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 

Read 7224 times Last modified on วันจันทร์, 20 มกราคม 2557 12:55